Öppna menyn

Föräldraskap och Faderskap

Barn har rätt till rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans. När föräldraskapet är fastställt, antingen genom bekräftelse vid familjerätten eller genom dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Om ni är ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Sammanboende föräldrar

Par som bor tillsammans bokar tid på socialkontoret eller medborgarkontoret i hemkommunen för faderskapsbekräftelse. Förutsättningen är att de är överens om att barnet är gemensamt.

Om föräldrarna inte bor tillsammans

Om föräldrarna inte bor tillsammans gör familjerätten en mer omfattande utredning för att fastställa vem som är pappa till barnet. Den som är pappa till barnet skriver på en faderskapsbekräftelse hos familjerätten.

Gemensam vårdnad

Om föräldrarna inte är gifta får mamman automatiskt vårdnaden om barnet vid födseln. I samband med faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. När den andre föräldern har blivit registrerad som förälder hos Skatteverket kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha. Broschyr om gemensam vårdnad

Assisterad befruktning

En ensamstående kvinna som genomgår assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård blir barnets enda rättsliga förälder.

En utredning ska ändå alltid inledas men om modern var ensamstående vid behandlingen, det vill säga inte gift, registrerad partner eller sambo, så ska utredningen läggas ned. Det ska också vara sannolikt, med hänsyn till alla omständigheter, att barnet har kommit till genom den aktuella behandlingen.

Samkönade par (kvinnor)

När två kvinnor får barn tillsammans räknas mammans maka/registrerade partner eller sambo som förälder till barnet om;
• befruktningen skett på ett svenskt sjukhus,
• mammans partner samtyckt till behandlingen,
• det är sannolikt att barnet har kommit till genom befruktningen på sjukhuset.

I dessa fall fastställs föräldraskapet på samma sätt som för ogifta olikkönade par, d.v.s. genom bekräftelse om föräldraskap hos familjerätten. Då anmäler ni också om ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.Om befruktningen skett på annat sätt än på ett svenskt sjukhus gör familjerätten en utredning och försöker fastställa föräldraskapet. Genom adoption kan den andra partnern bli förälder i juridisk mening. En ansökan görs hos tingsrätten som sedan begär ett yttrande från socialtjänsten om adoption är till barnets bästa.