Öppna menyn

Curas historia

Vårdförbundet Blekinge bildades år 1992 av kommunerna Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Ronneby. Vårdförbundet Blekinge tog över ansvaret för barn- och ungdomsvård och missbruksvård i Blekinge från landstinget. Verksamheter som togs över var följande:

   • Björkebacken, ett behandlingshem för vuxna män med missbruksproblematik (lades ner 1999).
   • Ronnja, behandlingshem för kvinnor med missbruksproblematik (lades ner 2006).
   • Lotsen, hem för vård eller boende (HVB) för ungdomar i åldern 13-20 år (lades ner 2006).
   • Notavillan, HVB för barn- och ungdomar till och med 15 år, där även föräldrar kan erbjudas behandlingsinsaster.

Karlskrona kommun blev medlem i förbundet år 1997. Vårdförbundet Blekinge bytte i oktober 2011 namn till Kommunsamverkan Cura Individutveckling (Cura).

I det följande beskrivs de verksamheter som Vårdförbundet Blekinge/Cura ansvarat för under perioden 1992 till nu.

Barn- och familjeenhet

Barn- och familjeenheten startades 1985 och drevs först i landstingets regi i Karlskrona. I januari 1986 flyttade verksamheten till villaområdet Notavalla i Karlshamn och fick då namnet Notavillan. Notavillan var då ett traditionellt barnhem med fem platser. I februari 1997 flyttade Notavillan till Fridhemsgatan 17 i Karlshamn där de fortfarande bedriver sin verksamhet.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen startade i februari 1995 på uppdrag av medlemskommunerna Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Bakgrunden var en komplettering i socialtjänstlagen som innebar att kommunerna blev skyldiga att erbjuda familjerådgivning från den 1 januari 1995. Verksamheten startade med mottagning i Karlshamn. Familjerådgivningen tar fortfarande emot besök i sina lokaler i Karlshamn.

Familjehemskonsulentverksamhet

Familjehemskonsulentverksamhet startades i januari år 1997 på uppdrag av kommunerna Ronneby, Sölvesborg och Olofström. Verksamheten upphörde dock i augusti följande år. På uppdrag av kommunerna Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström startades familjehemskonsulentverksamheten på nytt i augusti år 2000. Ronneby och Karlshamns kommun beslutade dock att lämna samarbetet kring familjehemskonsulenterna år 2011. Vid årsskiftet 2015/2016 valde även Olofström och Sölvesborg kommuner att säga upp avtalet om familjehemskonsultverksamheten.

Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Sjöarp Gruppbostäder med daglig verksamhet öppnade våren 1993 i Bräkne Hoby av Landstinget Blekinge. Verksamheten kom till som ett resultat av att lagen (1993:387) om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft. Det innebar att personer som lagen omfattade bland annat hade rätt till en bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

Sjöarp Grubbostäder skapades för att ta emot personer med problematik inom autismspektrat. Inledningsvis tog boendet emot åtta klienter och omfattade två villor, Berget och Ängen.  Daglig verksamhet bedrevs där alla klienter deltog efter behov och sina egna förutsättningar.

Ronneby kommun tog över huvudmannaskapet år 1995 till följd av ett politiskt beslut om att kommunalisera handikappomsorgen.

Den 1 januari 1999 blev Vårdförbundet Blekinge huvudman för verksamheten då upptagningsområdet för klienterna i första hand var kommuner i Blekinge län. Sedan 1999 har verksamheten utvecklats och utökats. Idag finns sammanlagt 13 platser som fördelas på fem boenden.

Klaragymnasiet med internat

Hösten år 2000 fick Cura i uppdrag av medlemskommunerna att utreda behovet av en gymnasieskola i Blekinge för vissa ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism.

Målet var att starta verksamheten hösten 2001. Kommunerna i Blekinge deltog i utredningsarbetet genom representanter från såväl skolan som handikappomsorgen. Från landstinget deltog habiliteringen och den barnpsykiatriska verksamheten. Studiebesök i liknande eller närliggande verksamheter genomfördes och sakkunniga inom området bidrog med sina kunskaper.

De synpunkter som lyftes fram kan sägas omfatta behoven av:

     • Anpassade studier med särskild pedagogik.
     • Fritidsutbildning.
     • Boendeutbildning.
     • Social färdighets- och kompetensträning.
     • Handikappinsikt.
     • Individuellt anpassade lösningar.
     • Helhetssyn – livsperspektiv.
     • Familjestöd/utbildning.
     • Handledning till personal i kommunal verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående utformades en utbildning som tog sin utgångspunkt i både praktik och teori och som gav förutsättningar för fortsatta studier eller arbete/lärlingsplats och en fungerande fritids- och boendesituation för vissa ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism. Klaragymnasiet med internat erbjuder idag en utbildning som omfattar teoretiska studier, boende, fritid- och social färdighet- och kompetensträning.

Personliga ombud

År 2002 startade verksamheten Personliga ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Till en början anställdes två personer som Personliga ombud men utökades med ytterligare två personer följande år. År 2005 permanentades verksamheten med Personliga ombud. De personliga ombuden arbetar på uppdrag av alla Blekinges kommuner.

Skyddat boende

År 2010 startade Cura skyddat boende för personer utsatta för våld i nära relationer.

Cura Resurscentrum

År 2011 startades Cura Resurscentrum.

Verksamheten håller i egna utbildningar och handledning samt arrangerar utbildningar, både åt Cura interna, men också åt våra medlemskommuner.

HVB för ensamkommande asylsökande barn

Cura fick år 2011 i uppdrag av kommunerna Sölvesborg, Olofström och Ronneby att samordna ett HVB för ensamkommande barn i åldrarna 15-21 år. Samma år öppnade Cura Park Ungdomsboende i Ronneby. I november 2012 öppnade Cura Vik Ungdomsboende i Sölvesborg och i juni 2014 delades Cura Viks Ungdomsboende i två ungdomsboenden, Cura Vik och Cura Valje. I September 2014 öppnade Cura Boda Ungdomsboende i Jämshög, Olofström.

Under våren 2015 anslöt sig också Karlshamns kommun till samverkan kring Cura Ungdomsboende. Samma år öppnade ytterligare fyra HVB för ensamkommande, Cura Borg Ungdomsboende i Sölvesborg, Cura Gård Ungdomsboende i Svängsta, Cura Lister Ungdomsboende i Mjällby (Sölvesborg) för barn i åldern 12- 16 år samt Cura Aspan Ungdomsboende i Ronneby, ett tillfälligt HVB.

Våren 2016 öppnades ytterligare två HVB för ensamkommande i Ronneby, Cura Brunn Ungdomsboende och Cura Kulle Ungdomsboende. I augusti samma år stängdes Cura Aspan Ungdomsboende i Ronneby.

Under perioden mars-september 2017 avvecklades Cura Vik, Cura Brunn  och Cura Borg. I december samma år blev Cura Kulle en del av Cura Park. Cura Gård, Cura Vik och Cura Lister avvecklades under perioden mars-september 2018.

I januari 2019 avvecklades Cura Boda. I maj 2019 stängdes HVB i Cura Park medan stödboende blev kvar. I december 2020 avvecklades resterande verksamhet i Cura Park.

Familjerätten

I maj 2017 inledde kommunerna Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg samverkan kring familjerätt i Curas regi.

HVB för ungdomar i åldern 13-18 år med psykosocial problematik

I maj 2019 öppnades Villa Mjällbys Ungdomsboende i Sölvesborg, ett HVB för ungdomar i åldern 13 till 18 år med psykosocial problematik.