Öppna menyn

Vårt uppdrag

Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med Blekinges samtliga kommuner som medlemmar. När den enskilda kommunen är för liten eller när det finns samordningsfördelar, kan kommunerna lämna över ansvaret till oss.

Cura verkar främst inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena eller områden som tangerar dessa, och vårt ändamål är att på medlemmarnas uppdrag organisera och driva sådan verksamhet där kommunerna ser ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar med samordning. Cura fungerar som huvudman för verksamheter som avser skola, hem för vård eller boende (SoL 6:1 §) eller boende i bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS 9:8 §), samt bostad med särskild service för vuxna (LSS 9:9 §). Cura ska också verka för att, inom de områden som nämnts ovan, utveckla spetskompetens, för att kunna erbjuda kvalificerad utbildning, utredning, handledning, konsultation, rådgivning mm till kommunerna.