Öppna menyn

Vårdnad, Boende och Umgänge

Cura Familjerätt gör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på uppdrag från tingsrätten. I utredningen står barnet i centrum och vi har enskilda samtal med personer som finns runt barnet. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, utifrån barnets ålder och mognad.

Från och med den 1 mars 2022 ställs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge inleds.

En tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge kan bli en allvarlig konflikt som påverkar barnet negativt. Genom informationssamtalet får oeniga föräldrar information om vilka hjälp- och stödinsatser som finns och ges möjligheten att välja en samförståndslösning istället. I samtalet med en familjerättssekreterare ges också information om vad en domstolsprocess innebär. Barnets bästa ska alltid stå i centrum och vara avgörande. Utgångspunkten är att båda föräldrarna deltar i samtalet. Om det finns särskilda skäl erbjuds enskilda tider.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen.

För att boka tid ring familjerättens rådgivningstelefon, se kontaktuppgifter.