Öppna menyn

Curas kvalitetsarbete

Kvalitetshandbok och personalens medverkan

Cura har sedan många år tillbaka en kvalitetshandbok. Där finns Curas organisation, verksamheter samt ledningssystem för kvalitet beskrivna. Handboken uppdateras löpande av vår kvalitetschef tillsammans med kvalitetsansvariga medarbetare ute i våra verksamheter. Dessa träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och utveckla Curas kvalitetsarbete.

Riskanalys

På Cura arbetar vi aktivt med riskanalyser på många olika nivåer. Varje medarbetare gör kontinuerligt riskanalyser i det dagliga arbetet med klienter/elever/ungdomar och våra chefer har ett särskilt ansvar att göra riskanalyser vid förändringar i verksamheten. Riskanalyserna dokumenterar vi och följer upp.

Vi gör också särskilda riskbedömningar när det gäller arbetsmiljön.

Egenkontroll

Cura har en egenkontrollplan för att kunna följa upp att vi håller den kvalitet som vi ska ha. En del av egenkontrollen är att, genom enkäter, ta in synpunkter från våra kunder (kommunerna) och klienter/elever/ungdomar som är placerade hos oss. I egenkontrollen ingår att analyser eventuella brister och göra en handlingsplan för att åtgärda dessa brister.

Utredning av avvikelser samt klagomål och synpunkter

Varje medarbetare på Cura har ett ansvar att rapportera avvikelser, missförhållanden enligt Lex Sarah samt framföra klagomål och synpunkter som kommer från klienter/elever/ungdomar eller andra. Verksamhetschefen utreder och vidtar eventuella åtgärder. Vi sammanställer information om alla avvikelser för att kunna analysera eventuella mönster eller trender och därmed hitta förbättringsområden.

Vill du lämna klagomål, synpunkter eller förbättringsförslag till oss? Det går bra att vara anonym. Gör det här!

Tillsyner

Flera organisationer och myndigheter gör tillsyner i våra verksamheter, vilket är en tillgång för oss i vårt kvalitetsarbete. Du kan hitta tillsynsrapporter om du går in på respektive verksamhet under rubriken kvalitetsarbete.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är tillsynsmyndighet för Notavillan, Sjöarp Gruppbostäder, Klaragymnasiets internatdel och Villa Mjällby, medan Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för Klaragymnasiets skoldel. Dessutom gör Arbetsmiljöinspektionen tillsyner i våra verksamheter samt kommunalförbundet Sydarkivera när det gäller hur vi hanterar våra allmänna handlingar.

Kvalitetsberättelse

Vi dokumenterar vårt kvalitetsarbete genom att skriva en kvalitetsberättelse varje år. Den innehåller:

  • Hur vi har bedrivit kvalitetsarbetet under föregående år.
  • Vilka åtgärder vi har vidtagit för att säkra vår kvalitet.
  • Vilka resultat vi har nått.

Kvalitetsberättelsen är en del av vår årsredovisning och den hittar du på Curas anslagstavla.