Öppna menyn

Fritidsutbildning

En meningsfull fritid

Eleverna får hjälp i att organisera sin fria tid på eftermiddagar och kvällar med hjälp av en klar struktur. Eleverna ska få god kännedom om det fritidsutbud som erbjuds och hjälp att finna det som passar var och en.

Det är viktigt att eleven har en plan för hur han/hon hanterar den tid som inte är schemalagd och att eleven så småningom själv kan planera sin tid och känner till alternativa möjligheter. Ambitionen är att nyvunna intressen och kunskaper om hur man kommer i kontakt med lämpliga klubbar, föreningar och så vidare, ska följa med eleven vid hemflyttningnen så att denne kan fortsätta med de aktuella aktiviteterna på hemmaplan.

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Fritidsutbildningen betygssätts inte men varje elev har en kursplan som regelbundet följs upp av fritidsansvarig och efter avslutad skoltid redovisas för hemkommunen.

Avgifter

Alla aktiviteter som sker på skolans initiativ finansieras genom hemkommunens avgift för internatvistelsen. I den mån eleverna utvecklar individuella fritidsintressen som kräver medlemskap i specifika föreningar, betalar eleven halva kostnaden för medlemskapet. Detta brukar bli aktuellt först under åk 3 och 4 när eleven har provat på aktiviteten under en längre tid. Under hela internatvistelsen deltar dock eleven kostnadsfritt i alla gemensamma, och av interantet planerade, fritidsaktiviteter.