Öppna menyn

Arbetssätt

Behoven hos dem som kommer till skyddat boende är oftast stora och vitt skilda, allt från att ha våldsamtal till att komma iväg och träna. I grundavgiften ingår tio timmar i veckan per familj med personal. Skulle behovet av fler timmar finnas har man en dialog med handläggaren kring detta och möjlighet finns då att köpa fler timmar. Behoven och planen för att jobba med dessa tydliggörs genom den genomförandeplan som samordnaren skriver. Det vi bland annat kan vara behjälpliga med är följande:

  • Skyddade personuppgifter: Ansökan sker till Skatteverket och det finns tre typer av skyddade personuppgifter skyddad folkbokföring, sekretessmarkering samt fingerade personuppgifter.
  • Våldssamtal: Strukturerade samtal för att bearbeta det våld som man upplevt. Är uppdelat i sex sessioner.
  1. Förhistorikern 2. Våldshjulet samt Traumatiska bindningar 3. Våldets utveckling 4. Livslinje 5. När ingen ser-barnets påverkan 6. Sammanfattning
  • Trappan samtal: Krissamtal för barn som upplevt våld i sin familj.
  • Barnsamtal.
  • Skola/ dagis: Upparbetade kontakter finns med förskolor och skolor.
  • FREDA-beskrivning: Intervju där syftet är att ge en beskrivning av det våld som klienten utsatts för.
  • FREDA-farlighetsbedömning: Ett frågeformulär som används för att få en bild av risken för fortsatt våld och dödligt våld. Används som underlag för säkerhetsplaneringen.
  • Säkerhetsplanering