Öppna menyn

Historia

Hur började det?

Hösten år 2000 fick Kommunsamverkan Cura Individutveckling av sina medlemskommuner uppdraget att utreda behovet av en gymnasieskola i Blekinge för vissa ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism.

Målet var att starta verksamheten hösten 2001. Kommunerna i Blekinge deltog i utredningsarbetet genom representanter från såväl skolan som handikappomsorgen. Från landstinget deltog habiliteringen och den barnpsykiatriska verksamheten. Studiebesök i liknande eller närliggande verksamheter genomfördes och sakkunniga inom området bidrog med sina kunskaper.

De synpunkter som lyftes fram kan sägas omfatta behoven av:

  • Anpassade studier med särskild pedagogik.
  • Fritidsutbildning.
  • Boendeutbildning.
  • Social färdighets- och kompetensträning.
  • Handikappinsikt.
  • Individuellt anpassade lösningar.
  • Helhetssyn – livsperspektiv.
  • Familjestöd/utbildning.
  • Handledning till personal i kommunal verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående utformades en utbildning som tog sin utgångspunkt i både praktik och teori och som gav förutsättningar för fortsatta studier eller arbete/lärlingsplats och en fungerande fritids- och boendesituation för vissa ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism. Genom att erbjuda en utbildning som omfattar teoretiska studier, boende, fritid- och social färdighet- och kompetensträning strävar man efter att uppnå detta.